بارگذاری...

اخذ پاسپورت

قوانین خرید ملک و اخذ اقامت در ترکیه ، راهنمای خریداران خارج

در صورت تسلط به زبان انگلیسی-ترکی می توانید قوانین را به

زبان انگلیسی در سایت وزارت خارجه ترکیه

مطالعه نمایید

راهنمای قوانین خرید ملک در ترکیه توسط وزارت کشور و امور خارجه ترکیه تنظیم شده و در قالب .راهنمایی قانونی می باشد و به منزل سند رسمی نمی باشد

I. قانون پایه

2644 قانون املاک و اراضی به شماره تصویب 35طبق تبصره تملک و 2012 ماه مه سال 18 در .خرید اراضی برای تمامی اتباع خارجی در ترکیه بلا مانع اعلام شد

با توجه به تحولات سیاسی منطقه و بعضی از کشور های آفریقایی، در حال حاضر محدودیت هایی ( )برای بعضی از شهروندان کشور های ذکر شده اعمال شده است

در مورد لیست شهروندان کشورهای مجاز به خرید ملک در جمهوری ترکیه میتوانید از کنسولگری و سفارت ترکیه در کشور مبدا سوال کنید و یا مستقیما به سازمان ثبت و نقشه برادری اراضی ترکیه تماس بگیرید (شهروندان ایران مجاز به خرید ملک می باشند)

شهروندان خارجی می توانند هر نوع ملکی از جمله (خانه،تجاری،زمین و اراضی ) را با کسب استعلام از مراجع مربوطه خریداری نمایند

سال اقدام به 2شهروندان خارجی که اقدام به خرید زمین برای ساخت ملک می کنند، می بایست طی .شروع ساخت پروژه معرفی شده به وزاتخانه نمایند

نوع قرارداد

طبق موازین و قوانین کشور ترکیه، انتقال مالکیت ، تنها از طریق اوراق رسمی و ثبتی که توسط طرفین .و یا وکلای رسمی آنها به امضا رسیده باشد تنها در دفاتر رسمی ثبت اسناد ملکیمقدور می باشد

عقد قولنامه فی مابین طرفین در بنگاه و دفاتر مشاورین رسمی مقدور می باشد اما خریدار باید توجه داشته باشد، صرف جاری شدن عقد قولنامه قبل از ثبت در دفاتر رسمی، الزامی برای دفترخانه/سازمان ثبت .اسناد و املاک جهت انتقال مالکیت به وجود نمی آورد و فاقد وجهات قانونی جهت انتقال مالکیت می باشد

III. شرایط ،محدودیت و عقود لازم برای خریدار خارجی

هکتار از اراضی جمهوری ترکیه را خریداری نماید 30 .الف : هر شهروند خارجی میتواند تا مرز

ب : شهروند خارجی حق تملک و یا اجاره اراضی جمهوری ترکیه را که در مناطق نظامی-امنیتی واقع شده اند را . ندارد

درصد از اراضی و املاک هر ناحیه/شهر را خریداری نماید 10 .ج : شهروند خارجی میتواند تنها تا

د : شهروندان خارجی و یا شخصیت های حقوقی ثبت شده در خارج از ترکیه میتوانند از مالکین و .موسسات مالی (بانک) معتبر درخواست خرید اعتباری داشته باشند و قانون محدودیتی در این مورد ندارد

:هـ : شرایطی که باعث می شود ملک و عقود مربوطه کا لم یکن طلقی شوند عبارت است از

§ اگر عقود و ملک مورد معامله باعث نقض و شکسته شدن قا نونی شده باشد

§ عدم تایید ملک یا معامله از سوی وزارتخانه و ارگان های امنیتی

§ پایان یافتن مهلت قانونی برای شروع پروژه (ها) ی معرفی شده به وزارتخانه مربوطه

§ عدم پایان کار طبق برنامه ارائه و ثبت شده به وزارتخانه مربوطه

چگونی و فرآیند خرید

خریدار می بایست دارای تابعیت یکی از کشور های مجاز به خرید ملک در ترکیه باشد. اتباع ایرانی جزو .شهروندان مجاز به خرید ملک در ترکیه می باشند

درخواست

مالک و یا وکیل قانونی او می بایست، درخواست خود مبنی بر ارائه اقدامات مقدماتی انتقال سند را پیش از انجام هرگونه عقدی در سازمان ثبت اسناد و املاک ارائه کند. در صورت عدم ارائه درخواست در .زمان مقرر، انتقال سند با تاخیر مواجه خواهد شد

:مدارک مورد نیاز جهت انتقال سند

§ سند ملک مورد نظر و یا نامه تاییده سازمان ثبت اسناد در مورد احراض مالکیت، مالک با

جزییات کامل آدرس، مساحت و محل واقع شدن ملک با مختصات

§ شناسنامه،کارت ملی و پاسپورت با ارائه ترجمه رسمی به زبان ترکی

§ برگه پایان کار و تسویه حساب مالیات -عوارض از شهرداری مربوطه

§ ارائه بیمه نامه اجباری زلزله ویلا،خانه،آپارتمان، دفتر…

§ ( یک قطعه عکس فروشنده 4*6)

§ ( دو قطعه عکس خریدار که می بایست حداثکر مربوط به ماه پیش باشد 4*6)

§ حضور مترجم همزمان و دو شاهد در صورت عدم صحبت طرفین به زبان ترکی استانبولی

 

در صورت حضور وکیل طرفین، اصل و کپی وکالت نامه همراه با ترجمه رسمی با تایید وزارت

.خارجه و دادگستری کشور صادر کننده

: موارد الزامی در مورد وکالت نامه

§ اگر خریدار و یا فروشنده شهروند ترکیه و ساکن خارج از ترکیه می باشند، وکالت نامه می بایست

توسط سفارت جمهوری ترکیه در کشور مبدا صادر و ثبت شده باشد

§ اگر کشور صادر کننده وکالت نامه عضو معاهده لاهه مورخ باشد احتیاجی به 1961 اکتبر 5

ارائه نامه رسمی از سوی آن کشور نمی باشد. (کشور جمهوری اسلامی ایران عضو این معاهده

نمی باشد)

§ اگر کشور صادر کننده ی وکالت نامه عضو معاهده لاهه مورخ نباشد، وکالت نامه 191 اکتبر 5

و سایر مدارک می بایست، همراه با ترجمه رسمی،به تایید وزارت امورخارجه و دادگستری و

.همچنین کنسولگری و یا سفارت جمهوری ترکیه در آن کشور رسیده باشد

: هزینه ها

§ خریدار و فروشنده می بایست طبق قانون قانون نقل و انتقال مالکیت سازمان ثبت اسناد و 492

درصد از ارزش واقعی را می بایست پرداخت کنند. این مبلغ نمی 2 ،2013املاک مصوب سال

تواند کمتر از مبلغ پرداختی در برگه تسویه حساب عوارض که توسط شهرداری صار می شود

.باشد

مالیات سرمایه در گردش می بایست در محل پرداخت شود (حداکثر لیر ترکیه برای 70*2.5

)2013 سال

§ هزینه استعلام عدم واقع شدن ملک در اراضی ارتش ترکیه، که توسط سازمان نقشه برداری و

2013 لیر ترکیه برای سال 325 ثبت اراضی ترکیه انجام می پذیرد معادل

:سایر موارد حائز اهمیت برای متقاضیان خارجی خرید ملک در ترکیه

§ استعلام وضعیت ملک از سازمان ثبت اسناد و املاک ترکیه در خصوص بدهی ملک، وام،

محدودیت قانونی اعمال شده بر ملک توسط دستگاه قضایی و یا…

§ اگر یکی ا ز دفاتر درخواست خرید خانه توسط متقاضی خارجی را رد کرد، متقاضی می تواند از

طریق اداره و یا سرپرستی منطقه به طرح درخواست مجدد اقدام نماید

§ دقت در انتخاب مشاوران،سازندگان، متقاضی میتواند از مشاور و یا سازندگان درخواست ارائه

مجوز های قانونی آنها را داشته باشد و یا از صحت فعالیت آنها با استعلام از مراجع مربوطه

.مطمئن شود

§ خرید ملک در کشور جمهوری ترکیه یکی از شاخصه های بررسی درخواست اقامت توسط

وزارت کشور جمهوری ترکیه می باشد و به تنهایی تضمین کننده اخذ اقامت دائم و یا کوتاه مدت

خریدار نمی باشد، تصمیم اعطای اقامت در اختیار وزارت کشور و بر اساس شاخصه های

متفاوتی صورت می پذیرد. خریدار می بایست قبل از اقدام به خرید به نیت اخذ اقامت و یا تابعیت